Velferdsteknologi skal bedre eldreomsorgen

Hilde Martinsen den 15. august 2017

Velferdsteknologi572x381.png

Hvordan kan teknologi og digitalisering tas i bruk for å bedre eldreomsorgen i årene fremover? Målet må være å bedre de eldres livskvalitet og selvstendighet i egen hverdag. Å bruke teknologi der det er mulig og sørge for å ha mennesker på plass der det er nødvendig.

Realiteten er jo at vi vil ha en økende gruppe eldre som i årene fremover vil ha behov for omsorg, men vi vil ikke ha stor nok bemanning i kommunene til å ta seg av denne gruppen. Det er her velferdsteknologien kommer inn i bildet. Vi må ta i bruk IT-systemer og teknologi for å bidra til å bedre hverdagen til de eldre, og bemanningen som skal ta seg av dem. Nøkkelordet for teknologien vil være trygghetsskapende.

Det vil være viktig at kommunene, pensjonistene og IT-bransjen kommer frem til nyttige tjenester sammen. Slik at alle med behov, uavhengig av bosted, skal kunne få individuell tilpasset hjelp for å mestre hverdagen.

Hvordan kan teknologien bidra?

De eldre vil ha forskjellige behov etter boforhold, geografi og fysikk. Vi vet at flere og flere eldre vil måtte bo hjemme og motta hjelp i det daglige der. Noen ganger vil enkle tekniske installasjoner være nok og andre ganger bør man ta i bruk avanserte løsninger for å oppnå det man ønsker. Det viktigste vil uansett være å ha ulike tjenester som gir trygghet og hjelp i hverdagen for forskjellige type brukere. De eldre ønsker å klare seg mest mulig selvstendig og ønsker ikke å bry venner og familie. Teknologi som forenkler daglige gjøremål vil være nyttig for å bedre mestringsfølelsen. Teknologien vil også kunne hjelpe med sosial kontakt i tilfeller med nedsatt bevegelighet. Smarthus, trygghetsalarmer, digitale sosiale møtepunkter, sensorer, komfyrvarslere, automatiske dør- og vindusåpnere, GPSer, medisinsk-teknisk utstyr og datautstyr er bare noen installasjoner man kan se for seg vil gi eldre og pårørende en lettere hverdag.

Bedre hverdag for pårørende

Hva vil det bety for deg som pårørende at kommunene sørger for å få på plass en fungerende og god velferdsteknologi? Det vil bety en enklere hverdag for deg når tryggheten til dine pårørende blir tatt vare på. Det vil også bety at du vet at de får hjelp hvis de trenger det og at de blir sett når de har behov for det. Dette vil igjen si færre bekymringer i hverdagen for deg, dine pårørende og også for bemanningen som sørger for de eldres omsorg i det daglige.

Gode nettverk blir alfa og omega

Nettverk som sørger for stabilitet og oppetid for livsviktige systemer vil spille en sentral rolle. De vil være det viktige bindeleddet mellom tjenestetilbyder og mottaker. For å kunne tilby sikkerhet, trygghet og tillit til brukerne er man helt avhengig av at teknologien spiller på lag og fungerer optimalt. For kommunene vil det å ha en samarbeidspartner de har tillit til og som kan hjelpe dem med deres transformasjon og digitale reise være avgjørende for at prosjekter skal bli vellykkede.

Kommunene må ta ansvar

Sammen med pensjonistene, de pårørende og IT-bransjen må kommunene ta ansvar for å starte jobben for en digital fremtid med moderne teknologi. Det vil kreve mye av kommunene å ta i bruk velferdsteknologi. Arbeidsoppgavene vil endres og det vil oppstå et skille mellom de som takler den nye teknologien og de som ikke gjør det. Forankring og involvering fra ledelsen og ansatte på alle nivåer er et must.

Opplæring må få fokus

God opplæring i systemene for brukere, pårørende og ansatte må på plass. Dette vil gi de ansatte en mer fleksibel arbeidssituasjon og gi brukerne og deres pårørende trygghet.

Alt startet med en sterk samarbeidspartner

Kommunene vil i årene som kommer ha behov for sterke samarbeidspartnere innen IT, digitalisering og teknologi for å få dette til. Vi tilbyr nettverksløsninger der tilgjengelighet, sikkerhet og kapasitet er ivaretatt. Vi har høyt sertifiserte konsulenter med bred kompetanse og lang erfaring innenfor nettverksinfrastruktur og samarbeider med markedsledende leverandører i bransjen og er derfor konkurransedyktige på innovative løsninger.

Tags: Digitalisering, Velferdsteknologi

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten