Digitalisering: Nye prioriteringer for organisasjonen

Jan Petter Torgersrud den 22. november 2016

Digitalisering handler om en endring for å skape verdier, være konkurransedyktig og evne å snu seg raskt når endringer inntreffer i omgivelsene.


Digitale endringsprosesser påvirker hele virksomheten; mennesker, arbeidsprosesser og kundegrensesnitt blir berørt. Endringstakten i mange bransjer øker, og da er det avgjørende å kunne snu seg hurtig. Organisasjoner som legger ut på sin digitale reise har nye prioriteringer som kan oppsummeres i tre punkter: Nye forretningsmodeller og prosesser, økt effektivitet og innovasjon hos de ansatte, og personliggjøring av kundeopplevelse og digitalisering av kundegrensesnitt.

En digital virksomhet har alle tre på plass.

Modell.jpg

 

Nye forretningsmodeller og prosesser

På et overordnet nivå handler det om å gå fra en situasjon der IT-utviklingen i virksomheten drives av umiddelbare behov, til en situasjon der IT-løsningen er samstemt med, og drevet av, virksomhetens forretningsbehov. Med dette utgangspunktet digitaliseres og endres eksisterende prosesser og forretningsmodeller for å øke innovasjonstakten og redusere «time to market». Endringer kommer hurtig, og med et kontinuerlig fokus på innovasjon endrer konkurransesituasjonen seg for mange virksomheter. Nye aktører, produkter eller tjenester som var ukjente for bare noen måneder siden, dukker opp og endrer rammebetingelsene i markedet og da må man klare å snu seg raskt.

Økt effektivitet og innovasjon hos de ansatte

De som evner å utstyre sine ansatte med det de trenger av kompetanse og verktøy for å utnytte de mulighetene som endringen skaper, vil også oppleve en mer effektiv arbeidsdag, bedre kunnskapsdeling og økt produktivitet hos de ansatte. 

Det handler blant annet om bedre samhandling, gjennom mobile og fleksible løsninger som legger til rette for å jobbe hvor som helst og når som helst – og om å møte en ny generasjon arbeidstagere som har vokst opp med den nye kommunikasjonsteknologien. Innovasjonskraft oppstår når nytenkning og digital kompetanse forenes og settes i system for å løse organisasjonens endringsbehov.

Personliggjøring av kundeopplevelse og digitalisering av kundegrensesnitt

Det å klare å møte forventningene og behovene til kunder, brukere og publikum i en verden der stadig mer av den sosiale interaksjonen og verdiskapningen skjer på en skjerm, kan være utfordrende. Dynamiske organisasjoner er bedre rustet til å håndtere omstilling og endring. Det stilles krav til kundeopplevelser som i større grad er tilpasset den enkeltes ønsker og behov – og utnytte den innsikten som digitalisering er med på å skape.  Møter vi kundebehovene på en god måte, øker kundetilfredsheten og lojaliteten.

Teknologi

Den digitale organisasjonen må ha en solid, sikker og automatisert IT-infrastruktur på plass hvis man skal lykkes. Det kan være verdt å merke seg spesielt fire grunnleggende drivere som preger prosessene:

  • Mobilitet
  • Internet of things
  • Big data og analyse
  • Skyen

Oppsummering

For å være i stand til å begi seg ut på den digitale reisen og møte nye krav fra kunder og ansatte er det særlig de menneskelige ressursene, teknologi og IT-infrastruktur som er kritiske komponenter på veien inn i fremtiden.

Tags: Digitalisering

Gratis e-bok: Klar for den digitale reisen? En bok om digitalisering av virksomheten